[Luyện Khí] Founder

[Luyện Khí] Founder

Hay

Lâu lắm mới có một bộ mình thấy hay vậy, đáng để bỏ thời gian từ luyện