• Nhất Niệm Vĩnh Hằng

    Nhất Niệm Vĩnh Hằng

    Nhĩ Căn|Tiên Hiệp·|Hoàn thành

    一念永恒Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh...

    2.754.239 từ ·11-04-2018