• Đan Vũ Càn Khôn

    Đan Vũ Càn Khôn

    Hỏa Thụ|Tiên Hiệp·|Hoàn thành

    Thiên phú cao đến đâu cũng sợ kẻ ăn đan dược như ăn cơm! Chỉ cần có có đại lượng đan dược không sợ không...

    4.330.166 từ ·24-07-2014