• Đại Đạo Triêu Thiên

    Đại Đạo Triêu Thiên

    Miêu Nị|Tiên Hiệp·|Còn tiếp

    Dịch giả: vipnd2003Trăm dặm giết một người, mười bước không muốn đi.------------------------Ta chính là kiếm.Trăm dặm giết một người, mười bước không muốn đi.Trăm dặm...

    771.050 từ